Bestuursorganen

Bestuursorganen

Overheden kunnen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) verzoeken om advies uit te brengen over de mate van gevaar dat een beschikking, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie wordt gebruikt voor criminele doeleinden.

Het aanvragen van een Bibob-advies is een zwaar middel dat forse inbreuk maakt op de privacy van (rechts)personen. Het is een ultimum remedium. Voordat u een adviesaanvraag indient bij het LBB, raden wij u dan ook aan goed na te gaan of er geen reguliere weigerings- dan wel intrekkingsgronden zijn (zoals slecht levensgedrag bij een Drank- en Horecavergunning of strijd met het bestemmingsplan bij een aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen) en of er voldoende concrete twijfels zijn over de integriteit van de houder of aanvrager van de beschikking en/of diens zakelijke relaties. Ook raden wij aan gebruik te maken van uw bevoegdheid (volgens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht) om een aanvraag buiten behandeling te laten indien mogelijk.

Wij raden voorts aan om uw RIEC bij het toepassen van de Wet Bibob te betrekken. Uw RIEC kan u helpen bij het eigen Bibob-onderzoek het meedenken over de vraag of er voldoende aanleiding is voor het indienen van een adviesaanvraag bij het LBB en het compleet maken van uw adviesaanvraag.

Om uw adviesaanvraag in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u een volledige aanvraag indient en voldoende eigen onderzoek doet.

In de Factsheet 'Indienen Adviesaanvraag bij het LBB' staat uitgelegd hoe u een adviesaanvraag bij het LBB kunt indienen. Met de gewijzigde Wet Bibob krijgt het LBB de bevoegdheid adviesaanvragen niet in behandeling te nemen. Deze bevoegdheid bestaat onder andere wanneer er geen of onvoldoende eigen onderzoek is gedaan. In voornoemd factsheet is toegelicht hoe het LBB deze bevoegdheid gaat gebruiken.