Na het advies

Na het advies

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) adviseert over het risico op crimineel misbruik en niet over de te nemen beslissing. Dit is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Informatie over de mogelijke conclusies van een Bibob-advies, de beoordeling van de mate van gevaar en de consequenties die aan een Bibob-advies verbonden kunnen worden, kunt u vinden in de ‘Leidraad voor de gevaarsbeoordeling’.

Vergewisplicht

De overheidsinstantie dient zich op grond van artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht ervan te vergewissen dat het onderzoek van het LBB op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

Lees meer

Aanvullend advies

Na de verstrekking van het reguliere advies kan er in het kader van de vergewisplicht een aanvullend advies worden aangevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene (dan wel relevante derden) tijdens de zienswijzeprocedure of bezwaarfase nieuwe informatie overlegt die de conclusie over de mate van gevaar kan doen veranderen.

Lees meer

Verwijzen naar het advies in het besluit

Als de overheidsinstantie de inhoud en de conclusie van het advies onderschrijft, kan op grond van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht worden volstaan met een verwijzing naar het Bibob-advies.

Lees meer

Geheimhoudingsplicht

Op Bibob-informatie (zoals het advies en de gegevens die via de Bibob-vragenlijst zijn verkregen) rust een strenge geheimhoudingsplicht (artikel 28 Wet Bibob). Het uitgangspunt is dat niemand deze informatie mag delen, tenzij het uitdrukkelijk wordt toegestaan door de Wet Bibob. Schending van de geheimhoudingsverplichting is strafbaar (artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Lees meer

Advies verstrekken aan de betrokkene en/of derde

In bepaalde gevallen hebben de betrokkene en zakelijke relaties van de betrokkene die in het Bibob-advies voorkomen (de derde) recht op een afschrift van (een deel van) het Bibob-advies.

Lees meer