Voorbeeldcasus

Voorbeeldcasus

Bibob en omzettingsvergunning

De heer Jansen woont in Maasstad. Hij is eigenaar van een pand aan de Botermarkt 147 in gemeente Maasstad. Het pand staat leeg en meneer Jansen wil losse kamers gaan verhuren. Hiervoor vraagt hij een omzettingsvergunning aan bij de gemeente Maasstad. Om het pand gereed te maken voor kamerverhuur is er nog een aantal bouwkundige aanpassingen nodig. Voor deze bouwactiviteiten zal de heer Jansen op een later moment een omgevingsvergunning bouw aanvragen.

Over de heer Jansen is bij de gemeente Maasstad bekend dat hij eigenaar is van nog vele andere panden in de gemeente. Hij staat bekend als ‘malafide huisjesmelker’ in wiens panden in het verleden al vaker misstanden zijn geconstateerd. De gemeente vraagt naar aanleiding van de aanvraag van de heer Jansen om een omzettingsvergunning een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob.

Het Bureau is naar aanleiding van de Bibob-adviesaanvraag een onderzoek gestart. Uit het onderzoek naar de door de heer Jansen (vermoedelijk) gepleegde strafbare feiten komt naar voren dat:
1.
sprake is van een ernstig vermoeden dat hij zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan mishandeling van huurders van zijn panden;

2.
hij structureel woonruimte aan personen zonder een legale verblijfsstatus heeft verhuurd. Hiermee heeft hij groot financieel voordeel behaald.

 

Beoordeling a-grond

Op basis van bovenstaande informatie zouden de vermoedens die toezien op het plegen van mishandeling door de heer Jansen niet meewegen bij de beoordeling van de mate van gevaar op de a-grond. Immers, geweldsdelicten (waaronder mishandeling) zijn naar hun aard in beginsel niet gericht op het behalen van financieel voordeel. In casu is ook niet gebleken dat de heer Jansen met het vermoedelijk plegen van deze delicten financieel voordeel heeft behaald.

Dat de heer Jansen met het huisvesten van personen zonder een legale verblijfsstatus wel een groot financieel voordeel heeft behaald, kan worden meegewogen bij de beoordeling van de mate van gevaar voor de a-grond. De door de heer Jansen gevraagde omzettingsvergunning maakt het mogelijk om het crimineel verkregen vermogen te benutten.

Beoordeling b-grond

Bij de geweldsdelicten is sprake van samenhang met de gevraagde vergunning. De gepleegde strafbare feiten zijn namelijk begaan bij activiteiten die in het verlengde liggen van de vergunningactiviteit, te weten de mishandelingen hebben plaatsgevonden in het kader van de verhuur van onroerend goed. De geweldsdelicten kunnen daarom meewegen bij de beoordeling van de mate van gevaar op de b-grond.

Ook bij het huisvesten van personen zonder een legale verblijfsstatus is sprake van samenhang met de gevraagde vergunning. Het huisvesten van illegalen kan namelijk door een omzettingsvergunning gefaciliteerd worden. Dit strafbare feit kan daarom worden meegewogen bij de beoordeling van de mate van gevaar op de b-grond.