Wat is er veranderd met de wijziging van de Wet Bibob op 1 juli 2013?

Wat is er veranderd met de wijziging van de Wet Bibob op 1 juli 2013?

In de verhouding tussen het Bureau en de informatieleveranciers is niets veranderd.

el nieuw is dat met de wetswijziging politie en justitie ook rechtstreeks justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens mogen verstrekken aan bestuursorganen die bevoegd zijn de Wet Bibob toe te passen. Dit stelt bestuursorganen beter in staat hun eigen onderzoek te doen. Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens zijn hiervoor gewijzigd.

De Justitiële informatiedienst en de politie kunnen alleen informatie verstrekken over de betrokkene, en niet over de zakelijke relaties van de betrokkene. De betrokkene is de aanvrager of houder van een beschikking, de gegadigde, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is of zal worden aangegaan (artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet Bibob). Het betreft een bevoegdheid om gegevens te verstrekken, geen verplichting. De politie zal van geval tot geval een afweging maken, in beginsel steeds na overleg met de officier van justitie, of en welke gegevens kunnen worden verstrekt, rekening houdend met de aard en de betrouwbaarheid van de gegevens en de fase van het onderzoek, alsmede de in geding zijnde strafvorderlijke belangen. In het Verzamelbesluit Bibob is de verruiming van de informatieverstrekking geregeld.