Wie kan de wet Bibob toepassen?

Wie kan de wet Bibob toepassen?

In artikel 1, eerste lid onder a van de Wet Bibob is opgenomen welke rechtspersonen met overheidstaak bevoegd zijn om de Wet Bibob toe te passen.

Memorie van toelichting

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zelfstandige bestuursorganen worden aangewezen als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a.

In artikel 5a van de Wet Bibob wordt het mogelijk gemaakt voor de overheid om bij vastgoedtransacties het Bibob-instrumentarium toe te passen. De toepassing hiervan wordt mogelijk voor dezelfde rechtspersonen als bij de aanbestedingen. De definitie van aanbestedende dienst gaat daarom ook gelden voor vastgoedtransacties. Het begrip aanbestedende dienst wordt daarbij vervangen door het begrip rechtspersoon met een overheidstaak. Hiermee wordt aangesloten bij het begrippenkader van artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1, tweede lid Wet Bibob

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zelfstandige bestuursorganen worden aangewezen als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a.

Artikel 2 Besluit Bibob

Als rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de zelfstandige bestuursorganen van de in de bijlage bij dit besluit genoemde rechtspersonen.

Voorbeeld: niet bevoegd

De opsomming van rechtspersonen met een overheidstaak in artikel 1 is limitatief. Dat betekent dat alle overige instanties niet bevoegd zijn om de Wet Bibob op vastgoedtransacties toe te passen, ook niet als zij wel rechtspersoonlijkheid bezitten en wel een overheidstaak uitvoeren. Ter illustratie kan worden gewezen op de naamloze vennootschap Havenbedrijf Rotterdam, waarvan de aandelen worden gehouden door de gemeente Rotterdam en de Staat. Het limitatieve karakter van de opsomming betekent dat het Havenbedrijf geen Bibob-bevoegdheden toekomt.