Akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen

Akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen

Bij Justis kunt u als boa-werkgever een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen voor uw medewerkers. Voor zo’n aanvraag worden de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de boa en de noodzaak voor de bevoegdheid getoetst. U kunt bij Justis ook een wijziging van de akte doorgeven.

Belangrijk: veranderingen in het boa-proces vanwege COVID-19
Het zijn voor ons allemaal roerige tijden waarbij de impact van het coronavirus zowel privé als op werkgebied groot is. Justis komt daarom met (tijdelijke) oplossingen/maatregelen die u en ons kunnen helpen om het werk, ondanks de nodige uitdagingen, zo goed mogelijk voort te zetten. Voor het boa-proces hebben we onderstaande maatregelen getroffen:
 • beëdigingstermijn is met 12 weken verlengd: dat betekent dat de beëdiging nu binnen 24 weken kan gebeuren.
 • Justis geeft voorrang aan spoedaanvragen. De behandeling van niet-spoedeisende aanvragen kan hierdoor iets langer duren. Om een verzoek met spoed te kunnen behandelen is het daarom van belang dat u daarbij aantoont:
  • Bij een verlengingsaanvraag: waarom deze niet eerder dan drie maanden voor het aflopen van de akte kon worden ingediend
  • Bij een nieuwe aanvraag: waarom de akte voor de aanvrager dringend nodig is

  Indien er niet is voldaan aan bovenstaande zal een verzoek niet met spoed worden behandeld. De aanvraag wordt dan binnen de gebruikelijke termijn van 13 weken afgehandeld. Spoedeisende verzoeken kunt u samen met de motivatie en eventuele bijlagen sturen naar: spoedaanvraagboa@justis.nl

 • Op verzoek van de werkgever verleent Justis een ontheffing van de opleidingseis van zes maanden. Een boa heeft dus meer tijd om zijn/haar opleiding af te ronden of te doen. Dit geldt voor:
  • alle verlengingsverzoeken waar de PHB voor geldt;
  • alle verlengingsverzoeken waar sprake is van hercertificering (politieboa’s)
  • alle verlengingsverzoeken voor domein V en VI boa’s, waarbij de geldigheid van het boa-getuigschrift verloopt;
  • alle verlengingsverzoeken van domein IV boa’s (hier geldt een ander opleidingskader voor).

Bij de ontheffing van de opleidingseis is het volgende van belang. Wanneer na de verleende ontheffing de betreffende diploma’s zijn behaald, dan moet – indien de opsporingsakte zijn geldigheid binnen 3 maanden verliest – een nieuwe opsporingsakte worden aangevraagd. Dit betreft dan een reguliere aanvraag voor een opsporingsakte waarbij alle benodigde bijlagen moeten worden meegezonden.

Er kan niet worden volstaan met het enkel toezenden van de behaalde diploma’s. Het is niet mogelijk om een tweede ontheffing van de opleidingseis aan te vragen.

WIJZIGING PER 1 MAART 2021
Bovenstaande Corona-maatregelen beëindigt Justis per 1 maart 2021.

Dit betekent dat de beëdigingstermijn vanaf deze datum weer 12 weken is, i.p.v. 24 weken. Ook kunt u vanaf deze datum niet langer gebruik maken van de spoedprocedure en is het niet langer mogelijk om een ontheffing van de opleidingseis aan te vragen.

Indien een boa een gegronde reden heeft om toch niet op tijd te kunnen voldoen aan de standaard gestelde vereisten, dan kan de boa-werkgever altijd een beroep doen op de ontheffingsregels zoals genoemd in bijlage H van de Beleidsregels BOA. Hierin wordt de standaardprocedure gehandhaafd en zal er naar de feiten en omstandigheden van het specifieke geval worden gekeken.

Uiteraard volgt Justis de actuele ontwikkelingen op de voet. Mochten deze nog tot nieuwe aanpassingen van procedures leiden, dan communiceren wij hierover.

Als boa-werkgever kunt een aanvraag indienen voor:
1. een individuele boa;
2. een individuele boa die onder een categoriaal besluit valt;
3. een categoriaal besluit (voor een groep boa's).

De aanvraag voor een individuele boa kunt u zowel digitaal als schriftelijk doen. Een digitale aanvraag is sneller en makkelijker. Een aanvraag voor een categoriaal besluit kunt u alleen schriftelijk doen.

Digitale aanvraag

Een aanvraag voor een individuele boa kunt u digitaal doen. Voordat u hiermee start, heeft u een digitale versie nodig van alle documenten die u mee moet sturen. Ook heeft u eHerkenning nodig met minimaal beveiligingsniveau 1. Klik op de button om de aanvraag te starten.

Bevestiging aanvraag

Als u de complete aanvraag goed heeft ingevuld en alle documenten zitten erbij, dan krijgt u een bevestiging van de aanvraag van Justis.

Schriftelijke aanvraag

Op de aanvraagformulieren staat de aanvraagprocedure uitgelegd en welke documenten u moet meesturen. Als boa-werkgever kunt een schriftelijke aanvraag indienen voor een individuele boa, een individuele boa die onder een categoriale besluit valt en categoriaal besluit(voor een groep boa's).

Categoriaal besluit

Een categoriaal besluit kunt u aanvragen als u nu of in de toekomst meerdere boa’s wilt aanstellen met dezelfde bevoegdheden in hetzelfde domein - minimaal 5. Bij de aanvraag stuurt u onder meer de adviezen van de toezichthouders mee, waaruit de noodzaak voor de aanvraag blijkt. Een categoriaal besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en is 5 jaar geldig. Op basis van dit categoriale besluit kunt u vervolgens de aanvragen voor de aktes van opsporingsbevoegdheid indienen. Dan hoeft u niet meer voor de individuele boa’s (vallend onder het categoriale besluit) de noodzaak met een advies van de toezichthouders aan te tonen. De gevraagde politiebevoegdheden, opsporingsbevoegdheden en geweldsmiddelen hoeft u ook niet meer te specifiëren.

Kijk onder Beoordeling, besluit en bezwaar voor meer informatie over de beoordeling van de aanvraag.

Eed of belofte afleggen en beëdiging

Nadat Justis de eerste akte van opsporingsbevoegdheid heeft verleend, volgt de beëdiging. Een eed- of belofte aflegging is de laatste stap voordat iemand zich boa mag noemen. In de meeste gevallen neemt de korpschef de eed of belofte af. De boa moet de zuiveringseed en de ambtseed of - belofte afleggen:

 • Met de zuiveringseed verklaart de boa dat hij/zij op een eerlijke manier is aangesteld. Dus niet dankzij steekpenningen of door iemand iets te beloven.
 • Met de ambtseed verklaart de boa zijn/haar taken te doen zonder daarbij ook maar iemand voor te trekken (‘zonder aanziens des persoons’). En de boa verklaart dat hij/zij zich aan de geheimhoudingsplicht en andere plichten zal houden.

Binnen 12 weken nadat Justis de aanvraag voor de akte heeft ontvangen, moet u het proces-verbaal van de beëdiging naar Justis sturen. U kunt hiervoor eventueel uitstel aanvragen bij Justis.