Akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen

Akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen

Bij Justis kunnen boa-werkgevers voor hun medewerkers een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen, verlengen of wijzigen. Na advies van de politie en het openbaar ministerie stelt Justis vast of de aanstelling van boa’s noodzakelijk is. Daarna kijkt Justis of de boa’s bekwaam en betrouwbaar zijn. Bekwaamheid wordt vastgesteld door het boa-getuigschrift, betrouwbaarheid door een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van politiegegevens.

Eisen voor verkrijgen akte van opsporingsbevoegdheid

Justis kent bevoegdheden en eventuele geweldsmiddelen toe aan de boa als de boa-werkgever de noodzaak hiervan heeft aangetoond en de boa bekwaam en betrouwbaar is. De noodzaak is er als:

 • het werk (bijvoorbeeld controleren of bekeuren) zonder opsporingsbevoegdheid niet mag worden gedaan;
 • de politie het werk niet kan doen of het niet wenselijk (geen kerntaak) is dat de politie dat werk doet.

Justis stelt in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid vast of er sprake is van noodzaak of niet. Als het gaat om (extra) opsporingsbevoegdheden, dan brengen de direct toezichthouder en toezichthouder hierover advies uit. Justis betrekt dit advies bij de besluitvorming.

Individueel of categoriaal?

Als er meerdere boa’s moeten worden aangesteld (minimaal 5), kan een werkgever een categoriale beschikking aanvragen. Daarin wordt de noodzaak en de eisen voor de aanstelling van de boa’s vastgelegd. Als een categoriale beschikking is afgegeven, kan een werkgever voortaan op basis hiervan aanvragen voor een akte van opsporingsbevoegdheid indienen. Bij een aanvraag op basis van een categoriale beschikking is de noodzaak vastgesteld en hoeft alleen de betrouwbaarheid en bekwaamheid van de individuele boa’s te worden aangetoond op basis van de vereiste opleiding(en) (bekwaamheid) en de VOG (betrouwbaarheid).

Bij een individuele akte moet daarentegen een advies van de politie en het Openbaar Ministerie over de noodzaak van de aanstelling aan de aanvraag worden toegevoegd. Daarnaast wordt er ook hier gekeken naar de vereiste opleiding(en) (bekwaamheid) en de VOG (betrouwbaarheid).

Betrouwbaarheidstoets

Voordat iemand wordt beëdigd tot boa onderzoekt Justis of deze persoon betrouwbaar is. Justis toetst de betrouwbaarheid van een (potentiële) boa aan de hand van de VOG. De VOG (overgelegd op basis van het functieprofiel boa en niet ouder dan drie maanden) moet door de werkgever met de aanvraag worden meegestuurd. Als er geen VOG wordt afgegeven, kan iemand dus geen boa worden. Naast de verleende VOG kan Justis politiegegevens betrekken bij het oordeel over de betrouwbaarheid van de (toekomstige) boa.

De betrouwbaarheid van een boa wordt standaard na vijf jaar na verlening van de akte getoetst, maar kan ook tussentijds worden getoetst. Bijvoorbeeld als er een aanleiding is om te denken dat de boa niet meer van onbesproken gedrag is. Als Justis negatief oordeelt over de betrouwbaarheid van een persoon, vervalt de opsporingsbevoegdheid

Aanvraagformulieren en -procedure

Er zijn drie soorten aanvraagformulieren. Boa-werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor:

 • Een individuele medewerker;
 • Een individuele medewerker op grond van een categoriaal besluit;
 • Een categoriaal besluit (groep boa's).

Op de aanvraagformulieren staat de aanvraagprocedure uitgelegd. Ook staat erop welke documenten boa-werkgevers met de aanvraag moeten meesturen.

Bezwaar maken

Als Justis een beslissing neemt, hebben belanghebbenden na bekendmaking van de beslissing zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres (potentiële) boa
 • naam en adres boa-werkgever
 • dagtekening
 • argumenten waarom betrokkene(n) het niet eens is/zijn met de beslissing
 • kopie bestreden beslissing
 • handtekening, al dan niet van de gemachtigde. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet er een door betrokkene ondertekende machtiging worden overgelegd.

Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Boa
Postbus 20300
2500 EH Den Haag