Taken, bevoegdheden en domeinen

Taken, bevoegdheden en domeinen

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa's hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten.

Taken

Boa’s worden opgeleid in een afgebakend vakgebied. Hierdoor kunnen zij deskundig zijn op gebieden waarop de politie dat niet is. Een jachtopziener weet bijvoorbeeld meer over wetgeving rond de jacht dan een politieagent.

Boa's hebben een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. De boa mag identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Elke soort boa heeft een eigen takenpakket. Zo controleert een treinconducteur plaatsbewijzen, rapporteert een milieuinspecteur over vervuiling (zoals zwerfafval en autowrakken) en bewaakt een jachtopziener een jachtveld.

Domeinen en bevoegdheden

De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen. De domeinen zijn:

  1. Openbare Ruimte
  2. Milieu, welzijn en infrastructuur
  3. Onderwijs
  4. Openbaar vervoer
  5. Werk, Inkomen en Zorg
  6. Generieke Opsporing

Elk domein heeft zijn eigen specifieke opleidingseisen en een zogenoemd maximaal opsporingspakket. Voor elk domein is aangegeven wat de bevoegdheden van de boa’s in dat domein zijn. Formeel kunnen boa’s over alle bevoegdheden van het betreffende domein beschikken, maar het is aan de werkgever om te bepalen of de boa deze allemaal gebruikt voor de taken die de boa’s bij deze werkgever conform hun taakomschrijving uitvoeren.

In de Beleidsregels boa staat een uitgebreide beschrijving van de 6 domeinen.

Werken in meerdere domeinen

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor aanvragen van een tweede akte dat een boa maar in één domein mag werken. Uitzondering hierop zijn boa's die in een tweede domein als vrijwilliger werken voor een private organisatie die specifieke en beperkte taken uitvoert waarmee een zwaarwegend maatschappelijk belang is gemoeid. Voorbeelden hiervan zijn wildbeheereenheden en Natuurmonumenten.

Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen voor boa’s

Boa’s moeten tijdens hun werk effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Sommige boa’s hebben daarom politiebevoegdheden zoals fouilleren en geweldsmiddelen zoals handboeien, een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. In de Beleidsregels boa staat een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen die boa’s kunnen hebben. Verder moet een boa met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen, ook voldoen aan de eisen van de Regeling toetsing geweldbeheersing boa.