Toezicht en klachten

Toezicht en klachten

Om de kwaliteit van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te behouden, staan ze onder toezicht van een direct toezichthouder en een toezichthouder. Zij kijken of boa's hun opsporingsbevoegdheden goed uitvoeren. Doen boa’s dat niet goed, dan is het mogelijk een klacht over een boa in te dienen.

Toezichthouders en direct toezichthouders

Het Openbaar Ministerie kijkt of boa’s voldoen aan de eisen van (onder meer) het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar. De hoofdofficieren van Justitie van de arrondissementsparketten, het Functioneel Parket, Parket CVOM en het Landelijk Parket voeren dit toezicht uit. Zij zien erop toe dat boa’s hun taken naar behoren vervullen en hun opsporingsbevoegdheden en politiebevoegdheden juist uitoefenen.

De korpschef van de Nationale Politie en sommige hoofden van rijksdiensten zijn direct toezichthouders op de boa’s. Zij houden, al dan niet doorgedelegeerd, dagelijks toezicht. Ze zien erop toe dat boa’s hun opsporingsbevoegdheden juist uitvoeren, goed samenwerken met de politie en hun instructies naleven.

Daarnaast adviseren toezichthouders en direct toezichthouders de minister van Justitie en Veiligheid of de verlening van een individuele akte van opsporingsbevoegdheid noodzakelijk is.

Klachten

Klachten over boa’s moeten in principe worden ingediend bij de organisatie waar de boa voor werkt. De boa-werkgevers zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. Ook zijn zij wettelijk verplicht alle klachten die zij ontvangen te registreren, een afschrift te versturen aan de toezichthouder en de direct toezichthouder en alle klachten jaarlijks geanonimiseerd te publiceren.

Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan dat gevolgen hebben voor de toetsing op betrouwbaarheid van een boa. In het uiterste geval kan de akte van opsporingsbevoegdheid van een boa worden ingenomen.

Als iemand een klacht indient die bij Justis thuishoort, krijgt deze persoon altijd een schriftelijk bericht over de manier waarop de klacht is afgehandeld. Dat bericht heet een afdoeningsbericht. Als de indiener niet tevreden bent is met de afhandeling, kan geen beroep worden aangetekend. Wel kan de klacht dan worden ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dit kan tot maximaal een jaar na ontvangst van het afdoeningsbericht.