Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de BOA

 • De wettelijke beslistermijn op een aanvraag bedraagt drie maanden. Dien uw aanvraag dan ook op tijd in.

 • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeerwachten, milieuinspecteurs en boswachters. Ook kunnen boa's in dienst zijn van de politie, marechaussee of douane.

 • Boa's vervullen een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Een boa mag uw identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit waarvoor de boa opsporingsbevoegdheid heeft.

 • Boa's die veel contact hebben met het publiek – bijvoorbeeld parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en ook boswachters - dragen een insigne. Dankzij dit insigne is meteen duidelijk wanneer iemand “bijzondere bevoegdheden” heeft.

 • Indien u overstapt van domein I naar domein II of andersom dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag om een akte van opsporingsbevoegdheid indienen en krijgt u de resterende termijn van de akte voor het andere domein verleend.

 • Klachten over boa's moeten in principe worden ingediend bij de organisatie waar de boa voor werkt (zie ook bij Toezicht en klachten).

 • Bij een individuele akte moet een advies van de politie en het Openbaar Ministerie over de noodzaak van de aanstelling aan de aanvraag worden toegevoegd.

 • Inhuur van boa's is alleen mogelijk in de domeinen I, III en IV. Zie hiervoor de Beleidsregels boa.

 • Een boa kan maar binnen één domein werken, onder andere omdat je voor elk domein een specifieke bekwaamheid nodig hebt. Er zijn uitzonderingen. Een boa kan wel in maximaal twee domeinen werken:

  • als hij bij twee verschillende boa-werkgevers in dienst is;

  • voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen;

  • en bij een van deze boa-werkgevers als vrijwilliger werkt (onbezoldigd).

  Bijvoorbeeld: een parkeercontroleur in dienst van een gemeente in domein I (Openbare Ruimte) en daarnaast als vrijwilliger werkzaam in domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) voor een landgoedeigenaar.

  In de Beleidsregels boa (onderdeel 3.1 In bezoldigde overheidsdienst en onderdeel 5, De Domeinen) staat meer informatie over werken in 2 domeinen.