Toezicht en klachten

Toezicht en klachten

Boa's staan onder toezicht van een direct toezichthouder en een toezichthouder. Zij kijken of boa’s op de juiste manier met hun opsporingsbevoegdheden omgaan. Doet een boa dit niet, dan kan er een klacht tegen hem of haar worden ingediend.

De toezichthouder

Het Openbaar Ministerie kijkt of boa’s voldoen aan de eisen uit (onder meer) het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit toezicht wordt uitgevoerd door:

  • de hoofdofficieren van Justitie van de arrondissementsparketten;
  • het Functioneel Parket
  • Parket CVOM
  • het Landelijk Parket

Zij letten erop dat boa’s hun taken goed vervullen en hun opsporingsbevoegdheden en politiebevoegdheden op de juiste manier inzetten.

De direct toezichthouder

De direct toezichthouders zijn de korpschef van de Nationale Politie en sommige hoofden van rijksdiensten. Zij houden dagelijks toezicht (zij kunnen deze taak overdragen aan iemand anders binnen hun organisatie) en letten erop dat boa’s hun opsporingsbevoegdheden op de juiste manier gebruiken, goed samenwerken met de politie en haar instructies naleven.

Daarnaast geven toezichthouders en direct toezichthouders advies aan de minister van Justitie en Veiligheid over de noodzaak van verlening van een individuele akte van opsporingsbevoegdheid.

Klachten

Boa-werkgevers moeten een klachtenregeling hebben. Ze zijn wettelijk verplicht de klachten te registreren en een afschrift te sturen aan de toezichthouder en de direct toezichthouder. En ze moeten alle klachten jaarlijks (anoniem) publiceren.

Als de werkgever het eens is met de klacht, kan dat gevolgen hebben voor de boa. In het ergste geval kan de boa zijn/haar akte van opsporingsbevoegdheid kwijtraken.

Als een boa bij een bestuursorgaan werkt, moeten de klachten over hem/haar in principe daar worden ingediend. Klachten over een boa kunnen worden ingediend bij de Nationale ombudsman, maar deze is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen, als de klager niet eerst een klacht heeft ingediend bij het verantwoordelijke bestuursorgaan.

Werkt de boa bij een privaatrechtelijke organisatie, dan rekent de Nationale ombudsman het gedrag van de boa toe aan de minister van Justitie en Veiligheid. De Nationale ombudsman kan zich, nadat het ministerie de klacht heeft ontvangen, rechtstreeks richten tot de particuliere organisatie waar de boa in dienst is. Deze organisatie blijft verantwoordelijk voor de klachtafhandeling.