Waarom geldt er een verplichting om permanent bij te scholen?

Waarom geldt er een verplichting om permanent bij te scholen?

Boa’s handhaven de bijzondere wetten en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen. Voor boa’s openbare orde (domein 1), milieu, welzijn en infrastructuur (domein 2) en leerplichtambtenaren (domein 3) geldt dat hun werkzaamheden zodanig specialistisch en complex zijn, dat alleen de basiskennis en -vaardigheden niet volstaan.

De toenmalige minister van Veiligheid en Justitie heeft in 2012 aanvullende eisen gesteld aan deze boa’s, in de vorm van een traject van permanente her- en bijscholing (phb). Deze aanvullende eisen zijn samen met de boa-werkgevers en brancheorganisaties ontwikkeld. In een tijdsbestek van vijf jaar (duur van de akte) moeten 4 modules worden gevolgd en afgerond met een examen.

Permanent leren wordt beschouwd als een veel effectievere wijze om het niveau van boa’s op peil te houden dan een vijfjaarlijks examen. Bovendien kan hiermee goed worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen.