Beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren

Beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren

Om een beroep te doen op de garantstellingsregeling curatoren dient u (de curator) een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst dient u zo volledig mogelijk in te vullen en te onderbouwen met documenten.

De vragen gaan o.a. over de hoogte van de schulden, de stand van zaken van de boedel, welke personen de curator wil gaan aanspreken en op welke juridische gronden. Ook moet de curator de goedkeuring van de rechter-commissaris meesturen. Dit zijn in het kort de voorwaarden die in artikel 6 van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 zijn opgenomen en waaraan Justis een verzoek moet toetsen.

Nieuw verzoek

Voordat u verder gaat met de digitale aanvraag, dient u eerst de benodigde bijlagen te verzamelen, zodat u deze kunt uploaden bij uw digitale aanvraag wanneer daarom wordt gevraagd.

Een gebruikelijke volgorde die Justis aanhoudt bij het toekennen van een garantstelling is (eventueel) eerst een verhaalsonderzoek om duidelijkheid te verkrijgen over de verhaalsmogelijkheden en concrete verhaalswaarden. Vervolgens (eventueel) een vooronderzoek om helder te krijgen of u voldoende gronden heeft om te kunnen procederen. Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan kan Justis een garantie verstrekken voor een procedure(s). Binnen de garantie vallen ook onderhandelingen voor een eventuele schikking.

Verhogingsverzoek

U kunt een verhogingsverzoek indienen bij Justis als het toegekende garantiebedrag niet voldoende blijkt te zijn om aan de nog te maken kosten te voldoen. Dit kan digitaal via het invullen van een vragenlijst. Deze vragenlijst dient u zo volledig mogelijk in te vullen en eventueel te onderbouwen met documenten. Voor een verhogingsverzoek is geen akkoord van de rechter-commissaris nodig.

Rapportageverplichting curator

In artikel 8 en 9 GSR 2012 zijn de rapportageverplichtingen en het afleggen van rekening en verantwoording geregeld. U dient Justis tijdens de periode waarin u een garantie is verleend, te informeren over de voortgang van de afwikkeling van het faillissement. Dit kan via het aanleveren van faillissementsverslagen. Houdt u zich hier niet aan? Dan wordt u in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Indien u hier alsnog geen gehoor aan geeft, dan kan Justis overgaan tot beëindiging van de garantstelling. De rekening-courant wordt daarbij geblokkeerd en Justis kan de opgenomen gelden terugvorderen.

Rekening en verantwoording (R&V)

Als u de werkzaamheden beëindigt waarvoor een garantstelling is verleend, dient u rekening en verantwoording af te leggen. Uitgangspunt bij de rekening en verantwoording is dat u verantwoording moet afleggen van alle kosten die onder de garantstelling zijn gemaakt. De kosten moeten zijn gespecificeerd en onderbouwd met bewijsstukken. Hiervan heeft u een digitale versie nodig.