Trouwen bij volmacht

Trouwen bij volmacht

Wanneer iemand niet persoonlijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kan verschijnen, kan de minister van Justitie en Veiligheid een vergunning verlenen om het huwelijk bij volmacht te laten voltrekken. Dit wordt in de volksmond ook wel ‘trouwen met de handschoen’ genoemd. Een vergunning wordt alleen verstrekt als daar gewichtige redenen voor zijn.

Gewichtige redenen

Gewichtige redenen om te mogen trouwen bij volmacht zijn:

  • Eén van de partners kan niet bij het huwelijk zijn door verblijf in een gevangenis in het buitenland.
  • Eén van de partners kan redelijkerwijs niet overkomen voor het huwelijk, omdat hij/zij ernstig ziek is en daardoor niet in staat is om te reizen.
  • Eén van de partners verblijft buiten Nederland en is nu en in de toekomst niet in staat om te reizen. Bijvoorbeeld een militair in een oorlogsgebied.

Aan personen met een vreemde nationaliteit kan alleen een vergunning worden verleend als hun nationale recht deze mogelijkheid ook kent.

Volmacht verlenen

De aanstaande echtgenoot/echtgenote die niet in staat is om bij de formele huwelijksvoltrekking aanwezig te zijn, moet zich bij volmacht laten vertegenwoordigen. Deze volmacht kan alleen worden verleend via een notariële volmachtakte. Degene die wordt gemachtigd (volmachtnemer) hoeft niet te voldoen aan bijzondere eisen. Zelfs meerderjarigheid is geen vereiste.

Procedure

Een verzoek tot trouwen bij volmacht kan worden ingediend bij Justis. De volgende stukken moeten met het verzoek worden meegestuurd:

  • een afschrift van de geboorteakte of een kopie van het paspoort van beide aanstaande echtgenoten;
  • de notariële volmachtakte;
  • een verklaring van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand dat er geen huwelijksbeletselen bekend zijn;
  • stukken waaruit blijkt dat één van de partners niet bij de huwelijksvoltrekking aanwezig kan zijn.

Het verzoek kan worden gestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Verzoek afgewezen?

Tegen de beslissing op het verzoek tot trouwen bij volmacht kan bezwaar worden ingediend bij Justis. Na bezwaar is het mogelijk om in beroep (bij de rechtbank) en hoger beroep (bij de Raad van State) te gaan. Een bezwaarschrift kan worden gestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag