Achternaam minderjarige wijzigen

Achternaam minderjarige wijzigen

Justis onderscheidt verschillende soorten verzoeken voor het wijzigen van de achternaam van een minderjarige. Elk type verzoek heeft een eigen code, variërend van A1 t/m A3. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze wijzigingsverzoeken.

Achternaam van een kind wijzigen in de achternaam van een andere ouder/verzorger (A1)

Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige mogen een verzoek tot naamswijziging voor een kind of A1 verzoek indienen. De wettelijke verzorgers zijn degenen die het ouderlijk gezag hebben. Als beide ouders het gezag hebben, dan moeten beide ouders het formulier van het verzoek tot naamswijziging ondertekenen. Wanneer één ouder dit verzoek niet ondertekent, kan Justis het verzoek niet in behandeling nemen. Als één van beide ouders weigert in te stemmen met de indiening van het verzoek, dan kan de andere ouder (de ‘belanghebbende’) een verzoek om vervangende toestemming indienen bij de rechtbank. Ook de persoon van wie het kind de achternaam krijgt, moet het verzoek ondertekenen.

Kinderen van 12 jaar of ouder moeten ook zelf instemmen met het verzoek tot naamswijziging. Dit doen zij door het aparte formulier Verklaring instemming minderjarige in te vullen en op te sturen naar Justis.

Er wordt door Justis overigens altijd naar de mening van de andere ouder gevraagd. Zelfs als de andere ouder niet het gezag heeft, geen contact heeft met het kind of geen alimentatie betaalt.

Hoofdvoorwaarde: verplichte verzorgingstermijn

Degene van wie u wilt dat het kind de achternaam krijgt, moet het kind een aantal jaren hebben opgevoed en verzorgd. Dit is de ‘verplichte verzorgingstermijn’. De verzorgingstermijn is een aaneengesloten periode die wordt berekend vanaf de dag waarop u uw verzoek tot naamswijziging indient. Afhankelijk van de leeftijd van het kind geldt er een termijn van 3 of 5 jaar. Deze periode gaat in na de ontbinding van het huwelijk of de verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving. Bij een echtscheiding gaat de verzorgingstermijn in op de datum waarop de beslissing van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als u eerder uit elkaar bent gegaan, maakt dit geen verschil voor de berekening van de verzorgingstermijn. Bij verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving gaat de verzorgingstermijn in op de datum van verbreking zoals vermeld in de Basisregistratie Personen.

Een verzorgingstermijn van 5 jaar geldt voor als het kind jonger dan twaalf jaar is. Voor een kind van 12 tot 18 jaar geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar. Wilt u een verzoek tot naamswijziging indienen voor meer kinderen binnen uw gezin? Dan geldt een verzorgingstermijn van 5 jaar als één van de kinderen jonger dan 12 jaar is.

Als de andere ouder niet instemt

Als aan de verplichte verzorgingstermijn wordt voldaan, maar de andere ouder heeft bedenkingen bij de verzochte naamswijziging, dan wordt het verzoek in principe afgewezen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat het verzoek toch kan worden toegewezen als sprake is van één van de volgende uitzonderingen:

1. De weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.

2. De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd. In de Brochure Naamswijziging kunt u nalezen hoe dit kan worden aangetoond.

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat hij/zij zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Let op: als het verzoek voor toewijzing in aanmerking komt, wordt altijd nog een belangenafweging gemaakt. Met behulp van de Beslisboom naamswijziging kunt u zien of de aanvraag eventueel kan worden toegewezen.

Een online rekentool geeft de verzorgingstermijn weer en berekent de periode waarin u met de andere ouder gezamenlijk in gezinsverband heeft geleefd.

Verschillende namen in een gezin (A2)

In sommige gevallen hebben kinderen van dezelfde ouders verschillende achternamen doordat de kinderen in verschillende landen zijn geboren. Dit komt door een verschil in de toepassing van regels van het internationaal privaatrecht. U kunt in zo’n geval verzoeken om alle verschillende namen van de kinderen te wijzigen in dezelfde naam.

Wanneer kinderen meerdere nationaliteiten hebben (A3)

Soms heeft een kind een dubbele nationaliteit en heeft het kind volgens het recht van het andere land bij de geboorte een andere achternaam verkregen. U kunt in dat geval een verzoek indienen om de achternaam te wijzigen in de achternaam die het kind volgens het recht van het andere land heeft verkregen.