Naamswijziging op basis van psychische hinder of na adoptie

Naamswijziging op basis van psychische hinder of na adoptie

Als een aanvraag tot naamswijziging niet voldoet aan de voorwaarden van het Besluit geslachtsnaamswijziging, dan wordt een aanvraag afgewezen. Schaadt uw achternaam uw lichamelijke of geestelijke gezondheid? Dan kan uw aanvraag toch worden toegewezen als er sprake is van psychische hinder.

Naamswijziging vanwege psychische hinder, met rapport (C1)

De psychische hinder moet aangetoond worden door een rapport van een onafhankelijke psycholoog of een psychiater. Voorwaarden zijn dat u de psycholoog of psychiater niet eerder heeft geraadpleegd of deze persoon heeft u niet eerder onderzocht, de psycholoog of psychiater staat ingeschreven in het BIG-register en het rapport moet worden opgesteld middels het formulier ‘Bijsluiter psychische hinder’.

Naamswijziging vanwege een misdrijf (C2)

Als de ouder van wie u of uw kind de naam draagt zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een misdrijf tegen u, uw familielid in de eerste of tweede graad, uw levensgezel of de levensgezel van uw familielid in de eerste of tweede graad, dan kunt u verzoeken de achternaam te wijzigen.

Het dient hierbij te gaan om een van de misdrijven, omschreven in de titels XIII tot en met XV (misdrijven tegen de burgerlijke staat, misdrijven tegen de zeden en verlating van hulpbehoevenden) en XVIII tot en met XX (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap en mishandeling) van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht. Onder het plegen van een misdrijf wordt ook begrepen medeplichtigheid aan en poging tot misdrijf. Om aan te tonen dat hiervan sprake is moet u een afschrift van het vonnis/arrest toesturen, alsmede de bevestiging van de rechtbank dat het vonnis/arrest onherroepelijk is.

Let er wel op dat ook dan de andere ouder van uw minderjarig kind op de hoogte wordt gebracht van de beslissing.

Naamswijziging na adoptie (C3)

Iemand die is geadopteerd, kan zijn naam laten wijzigen in zijn oorspronkelijke achternaam. Hierover staan geen specifieke bepalingen in het Besluit geslachtsnaamswijziging. Een geadopteerde hoeft geen rapport van een onafhankelijke gedragsdeskundige in te dienen. Wel moet de verzoeker aantonen hoe de oorspronkelijke geslachtsnaam luidt.