Naamswijziging op basis van psychische hinder of na een misdrijf

Naamswijziging op basis van psychische hinder of na een misdrijf

Misschien voldoet uw aanvraag voor wijziging niet aan de voorwaarden van het Besluit geslachtsnaamswijziging, maar als er sprake is van psychische hinder kan Justis uw aanvraag toch toewijzen.

Naamswijziging vanwege psychische hinder (C1)

Bij uw aanvraag dient u een schriftelijke verklaring toe te voegen van een BIG-, NIP- of NVO- geregistreerde behandelaar waaruit blijkt dat u psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van uw huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam. Dit mag uw eigen behandelaar zijn of een onafhankelijk deskundige.

De voorwaarden zijn:

 • de behandelaar staat ingeschreven in het BIG-, NIP, OF NVO -register en heeft een registratie die ziet op de bevoegdheid om een diagnose te stellen inzake psychische stoornissen.
 • deze behandelaar heeft geen (familie) relatie met u.
 • uw behandelaar of de onafhankelijk deskundige moet de vragen van het formulier zo volledig mogelijk beantwoorden.
 • de behandelaar maakt hiervoor gebruik van de ‘Bijsluiter psychische hinder’.
 • het formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Naamswijziging vanwege een misdrijf (C2)

U kunt verzoeken de achternaam te wijzigen als de ouder van wie u (of uw kind) de naam draagt zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een misdrijf tegen:

 • u
 • uw familielid in de eerste of tweede graad
 • uw levensgezel
 • de levensgezel van uw familielid in de eerste of tweede graad.
Het gaat hierbij om:
 • misdrijven tegen de burgerlijke staat, misdrijven tegen de zeden en verlating van hulpbehoevenden (omschreven in de titels XIII tot en met XV van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht);
 • misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap en mishandeling (XVIII t/m XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht).

Onder plegen van bovengenoemde misdrijven valt ook medeplichtigheid aan en poging tot deze misdrijven.

Om dit aan te tonen heeft u een afschrift nodig van het vonnis/arrest en de bevestiging van de rechtbank dat het vonnis/arrest onherroepelijk is.

Is er geen sprake geweest van een onherroepelijke veroordeling van de dader, dan is het alsnog mogelijk om uw achternaam (kosteloos) te wijzigen. U dient in dat geval de volgende stukken te overleggen:

 • een beslissing van het Schadefonds Geweldsmisdrijven waaruit blijkt dat aan u in verband met dat misdrijf een schadevergoeding is toegekend. Het moet daarbij wel gaan om een misdrijf dat valt onder de bovengenoemde categorieën.
 • een verklaring van het Schadefonds Geweldsmisdrijven waaruit blijkt om welk wetsartikel het gaat. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
 • een verklaring van een geregistreerde behandelaar (zie hiervoor C1).

Let op: ook in deze gevallen wordt de andere ouder van uw minderjarig kind op de hoogte gebracht van de beslissing

Naamswijziging na adoptie (C3)

Iemand die geadopteerd is, kan zijn of haar naam laten wijzigen in zijn of haar oorspronkelijke achternaam. Een geadopteerd persoon hoeft geen rapport van een onafhankelijke gedragsdeskundige in te dienen. In het Besluit geslachtsnaamswijziging staan verder geen specifieke bepalingen over naamswijziging na adoptie. Middels een bewijsstuk geeft u aan wat uw oorspronkelijke geslachtsnaam is.