Beoordeling, besluit en bezwaar

Beoordeling, besluit en bezwaar

Wat gebeurt er nadat u een VOG-aanvraag hebt ingediend? Op deze pagina vindt u alle informatie over de VOG-beoordeling en leest u wat u kunt doen als Justis besluit u geen VOG te geven.

Wel of geen strafblad?

Na ontvangst van uw aanvraag stelt Justis allereerst vast of u een strafblad heeft. Justis kijkt daarvoor in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) en vraagt in sommige gevallen ook strafrechtelijke gegevens op uit andere EU-landen via ECRIS (European Criminal Record Information System). Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.

Beoordeling

Aan het begin van uw VOG-aanvraag heeft uw werkgever/organisatie via een zogenaamd ‘screeningsprofiel’ vastgelegd waarop u gescreend moet worden. Op basis van dit screeningsprofiel beoordeelt Justis of eventuele strafbare feiten op uw naam een belemmering zijn voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Bekijk het overzicht van screeningsprofielen (pdf).

Justis kijkt eerst of er binnen de zogenaamde 'terugkijktermijn' sprake is van een relevant (belangrijk) strafbaar feit. Hoelang deze termijn is, hangt onder andere af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, en/of de leeftijd van de aanvrager (zie ook: Terugkijktermijnen). Vervolgens kijkt Justis of de strafbare feiten van belang zijn voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld relevant zijn als de aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.

Justis maakt tot slot een belangenafweging. Wat weegt zwaarder: het belang van de aanvrager bij het krijgen van de VOG of het risico voor de samenleving als de VOG wordt afgegeven? Justis kijkt hierbij onder andere naar:

  • hoe vaak de aanvrager vanwege relevante strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen;
  • hoe ernstig de feiten zijn;
  • hoelang geleden de feiten zijn gepleegd;
  • de leeftijd van de aanvrager.

Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen meetellen.

Besluit

Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de aanvrager een VOG krijgt. Als er volgens Justis relevante strafbare feiten zijn gevonden in de beoordeling van uw VOG-aanvraag, dan neemt Justis eerst een voorlopige beslissing om de VOG niet af te geven. Dit wordt ook wel ‘voornemen tot afwijzing’ genoemd. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna neemt Justis een definitief besluit. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan vermeldt Justis altijd waarom de aanvrager geen VOG krijgt. Tegen deze beslissing kunt u in bezwaar gaan.

Als u het niet eens bent met Justis

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u daartegen bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening (de datum) van de afwijzing. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Justis zal dan opnieuw een beslissing nemen. Mocht het bij een afwijzing blijven, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de ‘beslissing op bezwaar’ in beroep gaan bij de rechtbank. In de afwijzende beslissing op bezwaar staat hoe u dit kunt doen.