Na de aanvraag

Na de aanvraag

Na uw aanvraag beslist Justis namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u al dan niet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt.

VOG NP

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, neemt Justis binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u wel strafbare feiten heeft gepleegd, dan beoordeelt Justis of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een taxichauffeur die een VOG aanvraagt en meerdere keren is veroordeeld voor het rijden onder invloed krijgt de verklaring waarschijnlijk niet. Dit geldt ook voor een boekhouder die veroordeeld is voor fraude. Een boekhouder die veroordeeld is wegens rijden onder invloed, heeft wel weer een kans dat hij de verklaring krijgt. Als er door de aanvrager strafbare feiten zijn gepleegd, ontvangt u binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing.

VOG RP

Ook voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) onderzoekt Justis of de Nederlandse onderneming en alle werknemers met een Nederlandse nationaliteit met sleutelposities binnen deze onderneming in aanraking zijn geweest met justitie. Als uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte Nederlandse rechtspersoon en/of de natuurlijke personen met een Nederlandse nationaliteit geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, wordt de VOG RP afgegeven. Is wel sprake van strafbare feiten, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Voor het aangaan van een aannemersovereenkomst zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor het verkrijgen van het lidmaatschap van een brancheorganisatie. Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag neemt Justis een beslissing op uw aanvraag. Buitenlandse rechts- en buitenlandse natuurlijke personen worden niet gescreend en dus niet vermeld op de verklaring.

(Voornemen tot) afwijzing

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u een brief met een voornemen tot afwijzing. U kunt hierop reageren door schriftelijk een zienswijze in te dienen. Vervolgens neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, dan staat in dit besluit nogmaals de reden waarom Justis weigert een VOG af te geven. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit en de beslissing eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.