Ontheffing op de Wet wapens munitie aanvragen bij Justis

Een ontheffing op de Wet wapens en munitie aanvragen bij Justis

Een ontheffing is een specifieke uitzondering op een wettelijk verbod, in dit geval de Wet Wapens en munitie. U kunt bijvoorbeeld een ontheffing krijgen voor een wapen om historische veldslagen na te spelen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een ontheffing kunt u aanvragen bij de minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor moet u contact opnemen met Justis. Vul hiervoor het aanvraagformulier voor verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie in:

Als het om een ontheffing voor een evenement gaat, moet Justis uiterlijk 13 weken voor het evenement start, uw aanvraag hebben ontvangen.

Redelijk belang

De aanvrager van een ontheffing moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen. De volgende redelijke belangen kunnen zich voordoen:

 1. Een verzameling van vuurwapens van categorie II of III hebben
 2. Een verzameling munitie van categorie II hebben
 3. Deelnemen aan re-enactment
 4. Vakbekwaamheidseis
 5. Historisch militair materieel compleet maken
 6. Museum
 7. Saluutschoten
 8. Schietsportdiscipline miniatuurkanon
 9. Explosieven opruimen
 10. Oorlogsmonumenten
 11. Geluiddemper

Er mag geen vrees bestaan voor misbruik.

Verlof voor wapens verzamelen

Als u wapens en/of munitie verzamelt, heeft u een verzamelverlof nodig. Een verzamelverlof kunt u aanvragen bij de korpschef. Alleen musea (of soortgelijke instellingen) of serieuze particuliere verzamelaars mogen een verzameling hebben. Een verzamelverlof is maximaal 1 jaar geldig en kan worden verlengd als de verzamelaar nog aan de eisen voor een vergunning voldoet.

Een serieuze particuliere wapenverzamelaar moet onder meer:
- 18 jaar of ouder zijn;
- aantonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van de wapens die hij wil verzamelen.

Een museum hoeft niet, zoals een particulier, aan te tonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van die wapens. De beheerder van het museum is wel verantwoordelijk voor de tentoongestelde wapens.

Doorvoerontheffing voor categorie I-wapens

Het is verboden om een wapen van categorie I, II en III het land in of uit te brengen. Justis kan een ontheffing voor de doorvoer (doen binnenkomen en doen uitgaan) van categorie I-wapens verlenen.

Een aanvraag voor een doorvoerontheffing van categorie I-wapens kunt u per e-mail sturen naar OWM-ontheffingen@justis.nl, waarbij u de volgende gegevens moet vermelden:

1. aantal verpakkingen van de wapens, omschrijving van de wapens en evt. foto;
2. land van herkomst;
3. land van bestemming;
4. vrachtbrief met informatie die hierboven genoemd wordt in punt 1, 2 en 3 (bijvoorbeeld air way bill of bill of lading);
5. datum aankomst van de zending in Nederland en datum vertrek van de zending naar het buitenland;
6. persoons- en contactgegevens van de aanvrager en - als dat van toepassing is - de bedrijfsgegevens, inclusief een kopie van een identificatiebewijs met alle voornamen voluit en de woonplaats voluit geschreven.

Doorvoerontheffing categorie II en III-wapens

Voor u een doorvoerontheffing voor categorie II en III-wapens moet u bij de Centrale Dienst voor In-en Uitvoer (CDIU) zijn.