Een ontheffing op de Wet wapens en munitie aanvragen bij Justis

Een ontheffing op de Wet wapens en munitie aanvragen bij Justis

Een ontheffing is een specifieke uitzondering op een wettelijk verbod, in dit geval de Wet Wapens en munitie. U kunt bijvoorbeeld een ontheffing krijgen voor een wapen om historische veldslagen na te spelen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een ontheffing kunt u aanvragen bij de minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor moet u contact opnemen met Justis. U kunt uw aanvraag digitaal of schriftelijk doen. Als het om een ontheffing voor een evenement gaat, moet Justis uiterlijk 13 weken voor het evenement start, uw aanvraag hebben ontvangen.

Voor het indienen van een aanvraag dient u documenten mee te sturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet. Zonder deze documenten wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Digitale aanvraag

Voordat u een digitale aanvraag doet, heeft u van alle documenten die u mee moet sturen een digitale versie nodig. En u heeft DigiD of eHerkenning met eHerkenningsniveau 3 (EH3) of hoger en de machtiging WWM: aanvragen/wijzigen ontheffing Wet wapens en Munitie nodig.

Als er kosten aan zijn verbonden, krijgt u meteen een verzoek om die te betalen. Hier gebruikt u iDeal voor. Na de betaling gaat het digitale aanvraagformulier naar Justis. U ontvangt een ontvangstbevestiging per mail na het indienen van de aanvraag.

Schriftelijke aanvraag

Vul hiervoor het aanvraagformulier voor verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie in:

Aanvraagprocedure

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u van Justis een brief met informatie over de verdere procedure. Deze bestaat uit een aantal verplichte onderdelen waarmee we onderzoeken of u betrouwbaar bent en verantwoord met wapens kunt omgaan.

De eerste stap in de aanvraagprocedure is dat u zich persoonlijk meldt bij het Bureau Korpscheftaken van de politie in uw regio. Hiervoor dient u een afspraak te maken. De politie vraagt u ook om drie contactpersonen (referenten) op te geven bij wie de politie informatie kan opvragen over u als persoon.

Indien u voor het eerst een verzoek om een ontheffing indient, moet u meewerken aan een onderzoek met de e-screener. De e-screener is een vragenlijst die u invult op de computer. De vragen gaan over uw persoonlijke omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en middelengebruik of een combinatie daarvan.

U moet kunnen aantonen dat u thuis een veilige opslagplaats voor de wapens en munitie hebt. De politie komt dit ter plaatse controleren.

Als u de ontheffing krijgt, moet u deze persoonlijk ophalen bij de politie.

Redelijk belang

De aanvrager van een ontheffing moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben van een wapen. De volgende redelijke belangen kunnen zich voordoen:

 1. Een verzameling van vuurwapens van categorie II of III hebben
 2. Een verzameling munitie van categorie II hebben
 3. Deelnemen aan re-enactment
 4. Vakbekwaamheidseis
 5. Historisch militair materieel compleet maken
 6. Museum
 7. Saluutschoten
 8. Schietsportdiscipline miniatuurkanon
 9. Explosieven opruimen
 10. Oorlogsmonumenten
 11. Geluiddemper

Er mag geen vrees bestaan voor misbruik.

Verlof voor wapens verzamelen

Als u wapens en/of munitie verzamelt van categroie III, heeft u een verzamelverlof nodig. Een verzamelverlof kunt u aanvragen bij de korpschef. Alleen musea (of soortgelijke instellingen) of serieuze particuliere verzamelaars mogen een verzameling hebben. Een verzamelverlof is maximaal 1 jaar geldig en kan worden verlengd als de verzamelaar nog aan de eisen voor een vergunning voldoet.

Een serieuze particuliere wapenverzamelaar moet onder meer:
- 18 jaar of ouder zijn;
- aantonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van de wapens die hij wil verzamelen.

Een museum hoeft niet, zoals een particulier, aan te tonen voldoende deskundig te zijn op het gebied van die wapens. De beheerder van het museum is wel verantwoordelijk voor de tentoongestelde wapens.

Doorvoerontheffing voor categorie I-wapens

Het is verboden om een wapen van categorie I, II en III het land in of uit te brengen. Justis kan een ontheffing voor de doorvoer (doen binnenkomen en doen uitgaan) van categorie I-wapens verlenen.

Een aanvraag voor een doorvoerontheffing van categorie I-wapens kunt u per e-mail sturen naar OWM-ontheffingen@justis.nl, waarbij u de volgende gegevens moet vermelden:

1. aantal verpakkingen van de wapens, omschrijving van de wapens en evt. foto;
2. land van herkomst;
3. land van bestemming;
4. vrachtbrief met informatie die hierboven genoemd wordt in punt 1, 2 en 3 (bijvoorbeeld air way bill of bill of lading);
5. datum aankomst van de zending in Nederland en datum vertrek van de zending naar het buitenland;
6. persoons- en contactgegevens van de aanvrager en - als dat van toepassing is - de bedrijfsgegevens, inclusief een kopie van een identificatiebewijs met alle voornamen voluit en de woonplaats voluit geschreven.

Doorvoerontheffing categorie II en III-wapens

Voor u een doorvoerontheffing voor categorie II en III-wapens moet u bij de Centrale Dienst voor In-en Uitvoer (CDIU) zijn.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met een beslissing van de minister op basis van een verzoek om ontheffing op grond van de Wet Wapens Munitie.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Digitaal bezwaar indienen

 1. Dient u uw bezwaar in als particulier (of al dan niet als gemachtigde particulier/advocaat)? Log dan in met DigiD via: digitale formulier.
 2. Dient u een bezwaar in namens uw organisatie of als advocaat? Log dan in met e-Herkenning via digitale formulier. U heeft eHerkenningsniveau 3 (EH3)of hoger en de machtiging WWM: zienswijze indienen en bezwaar maken ontheffing nodig.
 3. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
 4. Houd er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt toevoegen.


Schriftelijk bezwaar indienen

Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • uw (digitale) handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag