Klachtenprocedure Justis

Klachtenprocedure Justis

Justis probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Heeft u een klacht daarover? Dan kunt u dat Justis laten weten. Dat is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Een klacht indienen

Als u een klacht indient bij Justis, moet deze gaan over een gedraging (of het nalaten daarvan) tegenover u of iemand anders. U kunt uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen. Om contact op te nemen met Justis kunt u gebruik maken van het contactformulier. Maak dan bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat.

Formele procedure

Schriftelijke klachten -klaagschriften - moeten aan een aantal eisen voldoen. Een klaagschrift moet behalve de klacht ook de naam en het adres van de indiener bevatten en ook de dagtekening en de ondertekening. Meer informatie daarover vindt u in de brochure Intern Klachtrecht: een toelichting en beschrijving over de gang van zaken.

  • U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.

De klacht dient binnen zes weken te zijn afgehandeld. Als u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan, dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.