Aan welke voorwaarden dient een nieuw verzoek om garantstelling te voldoen?

Aan welke voorwaarden dient een nieuw verzoek om garantstelling te voldoen?

Voor het indienen van een nieuw verzoek om een garantstelling gelden een aantal voorwaarden.

  • U vult digitaal de vragenlijst ‘nieuw verzoek’ in.
  • Er is sprake van een failliete vpb-plichtige rechtspersoon, tenzij er sprake is van faillissementspauliana en/of een rechtsvordering wordt ingesteld op grond van artikel 2:9 BW. In dat geval hoeft de failliete rechtspersoon niet vpb-plichtig te zijn.
  • U heeft een vermoeden van onbehoorlijk bestuur (op grond van de artikelen 2:9, 2:138, 2:149, 2:248 en/of 259 BW) en/of faillissementspauliana (op grond van de artikelen 42, 43 en/of 47 van de Faillissementswet).
  • U onderzoekt een faillissement waar sprake is van een ontoereikende boedel. U heeft goedkeuring van de rechter-commissaris.
  • U heeft voldoende verhaalsmogelijkheden. Hierbij dient u de verhouding 1:4 in acht te nemen. Voorbeeld: als u garantie vraagt voor een bedrag van € 10.000,- dient er verhaal mogelijk te zijn voor minimaal € 40.000.-. Onderbouwende stukken waaruit verhaal blijkt, dient u mee te sturen.
  • U kunt aantonen dat er voldoende schulden zijn. Hierbij dient u de verhouding 1:2 in acht te nemen. Voorbeeld: Als u garantie vraagt voor een bedrag van € 10.000,- dienen de schulden minimaal
  • € 20.000 te bedragen. In geval van faillissementspauliana moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen het gevraagde bedrag en het bedrag dat gemoeid is met de te vernietigen rechtshandeling.