Wijziging Wet Bibob per 1 augustus 2020

Wijziging Wet Bibob per 1 augustus 2020

Op 1 augustus 2020 treedt de gewijzigde Wet Bibob (eerste tranche) in werking. Op dezelfde datum treedt ook een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) in werking.

De wijzigingen van de Wet Bibob en het Bjsg leiden onder andere tot een verruiming van de mogelijkheden van overheden om eigen onderzoek te doen. Voortaan kan bijvoorbeeld ook justitiële informatie over bepaalde zakelijke relaties van de betrokkene, zoals vermogensverschaffers, worden opgevraagd. De gewijzigde Wet Bibob leidt eveneens tot een uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob.

Naar aanleiding van de wetswijziging heeft het Landelijk Bureau Bibob (LBB) nieuwe factsheets opgesteld en bestaande factsheets en brochures geactualiseerd. Hieronder is aangegeven welke factsheets dit betreffen.

De tweede tranche van de gewijzigde Wet Bibob is inmiddels in voorbereiding. Dit concept wetsvoorstel leidt onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het LBB en overheden en tussen overheden onderling.

De actuele status van dit concept wetsvoorstel kunt u volgen via de website www.overheid.nl. Via de nieuwsbrief van het LBB informeren we u ook over de voortgang van de tweede tranche. Wilt u de nieuwsbrieven van het LBB in de toekomst ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via bibob@justis.nl.

Overzicht wijzigingen Wet Bibob

De eerste tranche betekent een forse wijziging van de Wet Bibob. In de factsheet ‘De gewijzigde Wet Bibob per 1 augustus 2020’ vindt u een overzicht van alle wijzigingen als gevolg van de wetswijziging. Kamerstukken en overige parlementaire documenten over de gewijzigde Wet Bibob vindt u via de website www.overheid.nl.

Toepassingsbereik van de Wet Bibob

Als gevolg van de wetswijziging wordt het toepassingsbereik van de Wet Bibob uitgebreid. Het toepassingsbereik geldend per 1 augustus 2020 is grafisch weergegeven in de Infographic.

Tips van het LBB en OM

Als gevolg van de wetswijziging heeft het LBB de bevoegdheid overheden rechtstreeks te tippen als het relevante informatie heeft over strafbare feiten. Vanwege de wetswijziging heeft het LBB twee bestaande factsheets over Bibob-tips geactualiseerd.
Het betreffen de factsheets ‘Een Bibob-tip. Wat nu?’ en ‘Tips van het OM en de Wet Bibob’.

Indienen van een adviesaanvraag bij het LBB

In de bestaande factsheet ‘Indienen van een adviesaanvraag bij het LBB’ staat uitgelegd hoe u een adviesaanvraag bij het LBB kunt indienen. Met de gewijzigde Wet Bibob krijgt het LBB de bevoegdheid adviesaanvragen niet in behandeling te nemen. In de geactualiseerde factsheet is toegelicht hoe het LBB deze bevoegdheid gaat gebruiken.

Gegevensverstrekking door bestuursorganen aan het LBB

De eerste tranche geeft het LBB de bevoegdheid informatie te vragen aan gemeenten en provincies over overtredingen waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ook enkele andere overheidsinstanties zijn toegevoegd als instanties die in principe gegevens moeten verstrekken aan het LBB. In het geactualiseerde factsheet ‘Gegevensverstrekking door bestuursorganen aan het LBB’ vindt u hierover meer informatie.

Subsidies en de Wet Bibob

In de brochure ‘Subsidies en de Wet Bibob’ zijn veelgestelde vragen opgenomen over subsidies en de Wet Bibob. Deze factsheet is naar aanleiding van de eerste tranche geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld aangegeven dat nu ook bij een ernstige mate van gevaar – wanneer weigeren of intrekken niet proportioneel is – voorschriften aan een subsidiebeschikking kunnen worden verbonden.

Overig voorlichtingsmateriaal

Het LBB publiceert binnenkort nieuw voorlichtingsmateriaal, namelijk de factsheets ‘Overheidsopdrachten en de Wet Bibob’ en ‘Vastgoed en de Wet Bibob’. Ook wordt de ‘Leidraad voor de gevaarsbeoordeling’ en de brochure 'Subsidies en de Wet Bibob' geactualiseerd en gepubliceerd op deze website.