Vrijwillige zetelverplaatsing

Vrijwillige zetelverplaatsing

De statutaire zetel van een in Nederland gevestigde vennootschap kan worden overgebracht naar de Nederlandse Antillen en Aruba. Ook kan de zetel van een Antilliaanse of Arubaanse vennootschap naar Nederland worden verplaatst. Dit is opgenomen in de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen.

Een zetelverplaatsing is alleen mogelijk als dit op grond van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandigheden in het belang van de vennootschap geboden is. De minister van Justitie en Veiligheid dient toestemming te geven voor de statutenwijziging.

Wat is de rol van Justis?

Justis (afdeling TRACK) verleent namens de minister van Justitie en Veiligheid toestemming voor een verzoek. Deze verzoeken komen eens in de zoveel jaar voor.

Hoe vraag ik een vrijwillige zetelverplaatsing aan?

De zetelverplaatsing wordt geregeld met een wijziging van de statuten van de vennootschap. Zowel het bestuur als de algemene vergadering van aandeelhouders kan dit wijzigingsverzoek indienen. Een wijziging van de statuten vindt plaats via een notariële akte. Deze (concept) notariële akte dient u, per post of e-mail, naar Justis te verzenden. Justis toetst de aanvraag en de inhoud van (concept) notariële akte op basis van de voorwaarden gesteld in de wet. Op basis van deze toets verleent Justis namens de Minister van Justitie en Veiligheid eventuele toestemming voor de statutaire zetelverplaatsing van de rechtspersoon.