Ontheffingen aanvragen

Ontheffingen aanvragen

Buiten de ontheffing van de opleidingseisen en de uniformdraagplicht kan Justis in uitzonderlijke gevallen ontheffing of toestemming verlenen van de eisen gesteld in de regelgeving. Het uitgangspunt is dat elk bedrijf en elke beveiliger voldoet aan de in de regelgeving gestelde eisen.

Ontheffing buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Een boa mag geen werkzaamheden voor een beveiligingsorganisatie of recherchebureau verrichten of een beveiligingsorganisatie of recherchebureau in stand houden. Van dit verbod kan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een ontheffing worden aangevraagd. Een aanvraag kan ingediend worden bij:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
T.a.v. dhr. mr. J.A.M. Pronk
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Ontheffing opleidingseisen

De minister stelt regels vast met betrekking tot de opleidingseisen waaraan personen in dienst van een bestuursorgaan moeten voldoen indien zij beveiligingswerkzaamheden verrichten. Hiervan kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij Justis met het aanvraagformulier ontheffingen op het gebied van de Wpbr.

Ontheffing certificering particuliere alarmcentrale

Een particuliere alarmcentrale moet gecertificeerd zijn door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling, die toestemming heeft van de minister. Hiervan kan door de minister ontheffing worden verleend. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij Justis met het aanvraagformulier ontheffingen op het gebied van de Wpbr.

Ontheffing eisen geld- en waardetransportbedrijf

De wijze waarop een particulier geld- en waardetransportbedrijf zijn werkzaamheden verricht en de gebruikte materialen dienen aan de in de wet gestelde eisen te voldoen. Hiervan kan door de minister ontheffing worden verleend. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij Justis met het aanvraagformulier ontheffingen op het gebied van de Wpbr.

Toestemming dragen handboeien

Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau met een vergunning dragen er zorg voor dat de personen die zijn belast met beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden geen handboeien dragen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De minister kan toestemming verlenen voor het dragen van handboeien. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij Justis met het aanvraagformulier ontheffingen op het gebied van de Wpbr.