Veelgestelde vragen over permanente her- en bijscholing (phb)

Veelgestelde vragen over permanente her- en bijscholing (phb)

 • Boa’s handhaven de bijzondere wetten en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen. Voor boa’s openbare orde (domein 1), milieu, welzijn en infrastructuur (domein 2) en leerplichtambtenaren (domein 3) geldt dat hun werkzaamheden zodanig specialistisch en complex zijn, dat alleen de basiskennis en -vaardigheden niet volstaan.

  Meer info
 • Het traject van permanente her- en bijscholing (phb) geldt voor boa’s in drie domeinen.

  Meer info
 • Het traject van phb is ingevoerd per 1 oktober 2012, echter er is een overgangstermijn van 6 maanden van kracht. Dit betekent dat de eis van phb pas geldt vanaf 1 april 2013.

  Meer info
 • In beginsel geldt dat in domein II alle boa’s aan de eis van de phb moeten voldoen. Echter in domein II gelden een hoop uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat er groepen boa’s zijn die pas later zijn aangesloten bij het traject van phb en nu nog niet kunnen voldoen aan de eis van 4 modules.

  Bij een vraag over de bekwaamheidseis in domein II, graag contact opnemen met V&T.

 • Het traject van phb is ingevoerd per 1 januari 2013.

  Meer info
 • Om bekwaam te zijn moeten een viertal theorie- en praktijkmodules worden gevolgd en afgerond met een examen.

  2 theorie-examens

  2 praktijkexamens

  Kijk voor meer informatie op www.exth.nl. Ga naar examens en naar phb domein I, II of III. Je kunt je ook via deze site aanmelden voor de modules.

 • In de nieuwe beleidsregels van september 2017 voor de domeinen I tot en met III zijn gewijzigd op het punt van de bekwaamheid.

  Het basisexamen geldt als basis in die zin dat hiermee enkel gedurende de geldigheid van het getuigschrift een akte kan worden verkregen. Met andere woorden: Met je getuigschrift boa basisbekwaamheid kan je alleen nog een eerste akte van opsporingsbevoegdheid krijgen, die een geldigheid heeft van vijf jaar.
  Bij verlenging van je akte na vijf jaar moet zijn voldaan aan de eis van permanente her- en bijscholing. Ook als je je akte laat verlopen en een nieuwe akte aanvraagt, moet je voldoen aan de eis van permanente her- en bijscholing. De phb vervangt de basisbekwaamheid.

 • Voor iedere module zijn meerdere examendata vastgesteld. Een examen kan dus worden herkanst. Hoe vaak je kunt herkansen gaat in overleg met je werkgever en Exth.

 • Nee, dat kan niet. Het traject van phb vervangt de basisbekwaamheid. Bij verlenging hoef je niet opnieuw je basisbekwaamheid te halen, zolang je maar het traject van phb doorloopt.

  Meer info
 • Als u bent overgestapt naar een domein waarin u voor het eerst geconfronteerd wordt met de phb, dan is het nodig dat u het phb traject versneld aflegt.

  Als u bent overgestapt vanuit een domein met phb, naar een domein met phb, dan tellen de gevolgde modules uit het ‘oude’ domein mee voor de verlengingsaanvraag.

 • Domein I-III

  Dat kan alleen nog in domein I, namelijk in het geval uw akte is afgegeven vóór 1 april 2013. Boa’s die een akte van opsporingsbevoegdheid hebben die is afgegeven vóór 1 april 2013 dienen nog één maal het basisexamen te behalen voor de eerstkomende verlenging van hun akte.

  Na deze verlenging dienen zij te starten met het traject van permanente her- en bijscholing om de boa-bevoegdheid te kunnen behouden.

  In alle overige gevallen moet u 4 modules hebben behaald om in aanmerking te komen voor verlenging van uw akte van opsporingsbevoegdheid.

  Domein IV-VI

  In de domeinen waarin geen permanente her- en bijscholing geldt, is een getuigschrift boa basisbekwaamheid nog steeds de eis bij verlenging. Voor domein IV is dit het getuigschrift BOA OV.

 • Per 1 januari 2016 is de zogenaamde seniorenontheffing afgeschaft. Buitengewoon opsporingsambtenaren van 60 jaar of ouder kwamen voor deze ontheffing in aanmerking en hoefden dientengevolge geen examen meer te doen voor hun boa-opleiding/cursus of phb-modules. De betreffende opleiding/cursus of modules moeten overigens wel nog steeds met getoonde inzet worden gevolgd. De ontheffing werd toegekend naar aanleiding van een aanvraag tot verlenging van een geldige akte van opsporingsbevoegdheid. Zowel de nieuwe akte als de ontheffing zijn verleend voor de duur van vijf jaar.

  Omdat de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd naar 67 jaar, kan het voorkomen dat er boa’s zijn die nog éénmaal hun akte van opsporingsbevoegdheid moeten verlengen. Bij deze aanvraag om verlenging toont de boa aan dat hij op grond van de verleende seniorenontheffing in de afgelopen vijf jaren met getoonde inzet heeft deelgenomen aan de boa-opleiding/cursus of phb-modules. De boa kan dit aantonen door een deelnamebewijs van de gevolgde opleiding/cursus/modules te overleggen.